Zaloguj się Załóż konto Kontakt: 62 78 26 206
0 szt
    Aktualnie jesteś tutaj:     Strona głównaRegulamin Wyszukiwanie zaawansowane
Regulamin 

Regulamin

Informacja o Firmie

Sklep.prospero.net.pl to sklep internetowy, prowadzony przez PROSPERO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Łęka Mroczeńska 38, 63-604 Baranów, NIP: 6192021141, z którą Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym sklep@prospero.net.pl

Przyjmowanie i realizacja zamówień:

 1. sklep.prospero.net.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane:
 1.  
  • przez strony internetowe w domenie sklep.prospero.net.pl
 1.  
  • mailowo pod adresem: sklep@prospero.net.pl
 1.  
  • telefonicznie pod numerem: 665800476, 627826206
 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. W celu realizacji zamówienia klient zobowiązany jest do:
  • wyboru zamawianych towarów
  • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form dostawy
  • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form płatności
 5. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. Jeśli wybrane przez Klienta towary posiadają różne terminy realizacji zamówienie może zostać podzielone na części i dostarczone partiami. Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami realizacji większej ilości dostaw. 
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży
 8. Zmiany w zamówieniach - Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w złożonym już zamówieniu - zmiany te możliwe są wyłącznie drogą mailową, bądź pisemną. Zmiany te mogą być wprowadzone przed przystąpieniem przez producenta do produkcji.

Ceny i dostawy oferowanych towarów:

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklep.prospero.net.pl są cenami zwolnionymi z podatku VAT. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura (dla klientów indywidualnych). Faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Cena dostawy podana jest na stronie internetowej http://prospero.net.pl/sklep/koszty-dostawy-i-7.html Cena dostawy może różnić się dla wybranych form dostawy lub płatności - istnieje możliwość zmiany tej formy w momencie składnia zamówienia.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm przewozowych lub kurierskich. Przesyłki dostarczane są w godzinach od 6 do 22, od poniedziałku do niedzieli i nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny dostawy.
 4. Sklep sklep.prospero.net.pl realizuje dostawy tylko na terytorium Polski.
 5. Czas realizacji zamówienia to od 1 do 5 tygodni.
 6. Klient zostanie poinformowany o dostawie drogą elektroniczną, na adres wskazany w zamówieniu na około 3 dni przed dostawą. Dodatkowo będziemy się kontaktowali telefonicznie, na numer podany w zamówieniu na dzień przed dostawą, aby podać przybliżoną godzinę dostawy.
 7. Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.
 8. Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Sklep uzgodnionym jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta od umowy, z przyczyn za jakie odpowiedzialność ponosi Klient. W takim przypadku wpłacona tytułem zadatku kwota ulega przepadkowi.
 9. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt (kuriera lub pracownika sklepu).
 10. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta w wyznaczonym terminie, sprzedający zobowiązuje się do dostawy w późniejszym terminie za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem dostaw.

UWAGA: Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.

Sposoby płatności:

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklep.prospero.net.pl produkt, w tym za koszty dostawy. Możliwe są następujące formy płatności:
 • Przelew bankowy - w potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje numer konta bankowego sklepu
 • Przy odbiorze (za pobraniem, tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy dostawa odbywa się w następnym dniu od złożenia zamówienia) - płatność kurierowi przy odbiorze zamówienia.

Reklamacje:

 1. Towary są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są dostępne na http://prospero.net.pl/sklep/gwarancja-zwroty-i-4.html
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać (do wyboru) z uprawnień gwarancyjnych (u producenta lub dystrybutora), lub z uprawnień z tytułu rękojmi u sprzedawcy. Uprawnienia gwarancyjne i wynikające z rękojmi są od siebie niezależne. 
 3. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać na adres: reklamacje@prospero.net.pl  sklep@prospero.net.pl
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • numer zamówienia
  • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu)
  • nazwę uszkodzonego towaru
  • opis uszkodzenia
  • jeśli to możliwe zdjęcia obrazujące uszkodzenie
  • datę zaobserwowania wady
  • datę składania reklamacji
  • jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem (nie jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji, ale często przyspieszający proces jej rozpatrzenia "na odległość" i jest pomocny również w przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia opakowania)
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego.
 7. Przesyłki zwrotne wysyłane na koszt sklep.prospero.net.pl, bądź bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji nie będą odbierane.

Zwroty:

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument (osoba fizyczna nie wykorzystująca zakupionego przedmiotu do działalności zarobkowej) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Chęć zwrotu należy zgłosić przesyłając wypełniony formularz na adres: sklep@prospero.net.pl - w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo adres magazynu na który należy wykonać zwrot. 
 3. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
 4. PROSPERO dokona weryfikacji stanu zwracanego przedmiotu, a następnie w ciągu 7 dni roboczych i dokona zwrotu należności na rachunek wskazany przez Klienta. 
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego przedmiotu. W takim przypadku wartość zwracanej kwoty zostanie pomniejszona proporcjonalnie do zużycia.

Ochrona danych osobowych:

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie P.W. PROSPERO oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. .
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:  realizacji umowy lub jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep sklep.prosospero.net.pl
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Za zgodą Klienta (potwierdzoną zaznaczeniem odpowiednich znaczników) dane (adres email) mogą zostać przekazane do firm zewnętrznych w celu przesłania ankiety na temat satysfakcji z poziomu obsługi. 
 6. W przypadku wyboru usług podmiotów zewnętrznych (system ratalny, płatności on-line) dane Klientów w niezbędnym, minimalnym stopniu są przekazywane w celu realizacji wybranych świadczeń.
 7. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

Postanowienia końcowe:

 1. Towary prezentowane na stronie sklep.prospero.net.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PROSPERO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Łęka Mroczeńska 38,

63-604 Baranów,

NIP: 6192021141

 

Ja ..........................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(imię, nazwisko, adres, nr tel, e-mail) informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych towarów:

1.........................................................................................,

2.........................................................................................,

3.........................................................................................,

numer zamówienia:.........................................................

Data zawarcia umowy: ...................................................,

Data dostawy:.....................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 


Kontynuuj Zakupy
 
Copyright 2017 www.prospero.net.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
projekt i realizacja: iPolska.com.pl
Strona Główna | Polecane | Nowość | Promocje | Kontakt